Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Контакти

Телефони за информация при попълване на декларацията за имущество и интереси:


Тел.: 02 9 866 895 

          0882 521 915

Президент и вицепрезидент; НС и ЕП; МС и всички министерства; Офицерите от висшия команден състав на въоръжените сили; Ръководителите на задграничните представителства; Лечебните заведения за болнична помощ.

 

Тел.: 02 9 885 854 

          0882 493 948

КЗК; БНБ; КЗД; КЕВР; АПСК; Митници; НАП; НИНКН; Басейнови дирекции; Национални паркове; ДАНС; ДАР; ДАТО; НСО; Служба "Военна информация"; НБКСРС; Дирекция "Вътрешна сигурност"; ОДМВР и главни дирекции; ББР; НЕК; БЕХ; ЕСО.

 

Тел.: 02 9 885 854 

          0882 297 077

 

Държавни агенции; Държавни комисии; Изпълнителни агенции; ДНСК; ДФ "Земеделие"; Автомобилна администрация; МОСВ-Агенции;

 

Тел.: 02 9 888 509 

          0882 243 861

КС; ВСС; ОМБУДСМАН; КРС; СП; КФН; НОИ; НЗОК и РЗОК; РЗИ; ГД „Изпълнение на наказанията”;        ГД "Охрана"; Областните управители; ЦИК; СЕМ; БНТ; БНР; БТА; БАН; Ректорите на държавните висши училища и началниците на военните академии и училища; ДП „Фонд затворно дело”.

 

Тел.  и факс: 02 9 888 507 

                         0889 256 608 

Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони; Председателите на общинските съвети и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква А до буква З и Столична община с районите).

 

Тел.: 02 9 800 490 

          0882 284 236

Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони; Председателите на общинските съвети и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква И до буква П).

 

Тел.: 02 9 800 490 

           0882 531 199

БЧК; ДП „Български спортен тотализатор“

Председателите на политическите партии

Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони; Председателите на общинските съвети и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква  Р до буква Я).

 

publicregistry@ciaf.government.bg