Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Решения на КОНПИ по чл.11, ал.1, т.3

По силата на чл. 11, ал.1, т. 3, в правомощията на комисията е да приема решения за отказ за образуване на производство по този закон. Тези мотивирани откази се публикуват незабавно на интернет страницата на комисията при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация.

 

Към момента такива решения не са приемани.