Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Проекти на нормативни актове


    Проектa на  Инструкция за условията, редът и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,  органите на Комисията, Прокуратурата на Република България, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, органите към министъра на финансите и Инспектората към Висшия съдебен съвет, ведно с мотивите към проекта са публикувани на 26.10.2018.

    На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни.


    Проектa на  Правилник за  изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация и  проект на мотивите към него са публикувани на 22.08.2018 г.

   На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни.