Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Проекти на нормативни актове


 

   Проект на Инструкция за вазиомодействие между Прокуратурата на Република България и органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществои  проект на мотивите към нея са публикувани на 09.08.2018 г.

   На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни.

 


 

   Проект на  Правилник за  изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация и  проект на мотивите към него са публикувани на 22.08.2018 г.

   На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни.