Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Проекти на нормативни актове

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становищата, получени при съгласуване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация е публикувана на 19.09.2017г.

 

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация и мотивите към него са публикувани на 09.08.2017 г.

 На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проекта е не по-кратък от 30 дни.