Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Обща информация по ЗОП

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е колективен орган на държавна власт и като такъв е възложител на обществени поръчки по чл. 7, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

 

По силата на чл. 8, ал. 3 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество се извършват от председателя й.

 

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество можете да получите от следните длъжностни лица:

 

Тодоринка Лозанова – Тачева - главен експерт в отдел „Правен”, тел. 0882/699844

 

Данни за кореспонденция със Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:

 

Адрес: гр. София, 1000
ул. „Георги Сава Раковски” № 112
Факс: 02/980 68 86
Официална страница на КПКОНПИ в интернет: www.caciaf.bg
Работно време: 9.00 – 17.30 ч.