Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Контакти на КПКОНПИ


Адрес

гр.София 1000

пл. "Света Неделя" №6


Обща информация

e-mail: caciaf@caciaf.bg

тел.: +359 2 940 14 44

         +359 2 940 14 17

факс: +359 2 940 15 95


Звено "Връзки с обществеността"

e-mail: pr@caciaf.bg

тел.: +359 2 980 0889

моб.: +359 882 699 138

 

Длъжностно лице по защита на данните

Диана Михайлова-Първанова

e-mail: d.parvanova@caciaf.bg

 

Дирекция  "Публичен регистър"

e-mail: publicregistry@caciaf.bg

          Тел.:  0882 521 915

Президент и вицепрезидент; НС и ЕП; МС и всички министерства; Офицерите от висшия команден състав на въоръжените сили; Ръководителите на задграничните представителства;

          Тел.:  0882 493 948

КЗК; БНБ; КЗД; КЕВР; АПСК; Митници; НАП; НИНКН; Басейнови дирекции; Национални паркове; ДАНС; ДАР; ДАТО; НСО; Служба "Военна информация"; НБКСРС; Дирекция "Вътрешна сигурност"; ОДМВР и главни дирекции; ББР; НЕК; БЕХ; ЕСО; Лечебните заведения за болнична помощ; Председателите на политическите партии;

          Тел.:  0882 297 077

Държавни агенции; Държавни комисии; Изпълнителни агенции; ДНСК; ДФ "Земеделие"; Автомобилна администрация; МОСВ-Агенции; БЧК; ДП „Български спортен тотализатор“; Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони; Председателите на общинските съвети и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква Н до буква Р);

          Тел.:  0882 243 861

КС; ВСС; ОМБУДСМАН; КРС; СП; КФН; НОИ; НЗОК и РЗОК; РЗИ; ГД „Изпълнение на наказанията”; ГД "Охрана"; Областните управители; ЦИК; СЕМ; БНТ; БНР; БТА; БАН; Ректорите на държавните висши училища и началниците на военните академии и училища; ДП „Фонд затворно дело”; Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони; Председателите на общинските съвети и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква С до буква Я);

          Тел.:  0889 256 608

Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони; Председателите на общинските съвети и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква А до буква М и Столична община с районите);