Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


История

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) е конституирана на 08.08.2005г. по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД, обн. ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г). Мандатът на комисията започва да тече от деня на попълването на състава й.

 

Състав от 08.08.2005 г

Председател: Проф. Стоян Кушлев
Зам. -председател: Емилия Михайлова (до 20.05.2010 г)
Членове: Николай Николов - избран от НС (до 20.05.2010 г)

Рушен Риза - избран от НС (до 14.10.2009 г)

Радостин Беленски - назначен от Президента (до 14.11.2005 г)

Захари Захариев - назначен от Президента (от 23.01.2006 г до 27.06.2006 г)

Стоянка Николакова - назначена от Президента (от 20.09.2007 г)

 

Състав от 16.07.2010 г

Председател: проф. Стоян Кушлев (до 20.04.2011г.)

Тодор Коларов (от 20.04.2011 г до 25.02.2012 г.)

Зам.-председател: Антоанета Георгиева-Цонкова (и.д. председател от 25.02.2012 г)

Членове: Красимир Тодоров - избран от НС

Николай Желев - избран от НС

Стоянка Николакова - назначена от Президента

 

Правоприемник на КУИППД е Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), създадена със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ, обн. ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г). Мандатът на комисията започва да тече от деня на попълването на състава й.

 

Състав от 01.03.2013 г

Председател: Пламен Георгиев

Зам.-председател: Иво Иванов

Членове: Антоанета Георгиева-Цонкова - избрана от НС

Стоянка Николакова - избрана от НС

Лилиана Терзиева - назначена от Президента

 

Правоприемник на КОНПИ е Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01.2018 г.). Мандатът на Комисията е 6 години и започва да тече от датата на попълване на състава й. Членовете на Комисията осъществяват дейността си до конституирането на новия състав на Комисията.

 

Състав от 26.04.2018 г

Председател: Пламен Георгиев (до 31.07.2019г.)

Сотир Цацаров (от 20.12.2019г.)

Зам.-председател: Антон Славчев

Членове:    Антоанета Георгиева-Цонкова

Пламен Йоцов

Силвия Къдрева