Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Телефони за информация при попълване на декларацията за имущество и интереси:


Актуално - Новини

06.02.2018 | 00:00

Телефони за информация при попълване на декларацията за имущество и интереси:

Декларациите за имущество и интереси задължително се подават на  хартиен и технически носител/CD/. Следва да се спазват указанията за предварителна настройка на компютъра и указанията за попълване. /виж „Помощ за попълване”/.

 

            Декларацията се подава на хартиен и технически носител по пощата с обратна разписка на адрес: гр. София 1040, ул. ”Антим І” № 17, ет. 6, КПКОНПИ, за Публичен регистър, или на ръка на същия адрес.

 

            Декларацията може да се подаде и по електронната поща на адрес:

publicregistry@ciaf.government.bg, само когато деклараторът притежава електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

По електронната поща не могат да се подават валидно и не се приемат декларации от лица, които не притежават електронен подпис.

 

Телефони за информация при попълване на декларацията за имущество и интереси:


Тел.:  0882 521 915

 

Президент и вицепрезидент; НС и ЕП; МС и всички министерства; Офицерите от висшия команден състав на въоръжените сили; Ръководителите на задграничните представителства; Лечебните заведения за болнична помощ;

 

Тел.:  0882 493 948

 

КЗК; БНБ; КЗД; КЕВР; АПСК; Митници; НАП; НИНКН; Басейнови дирекции; Национални паркове; ДАНС; ДАР; ДАТО; НСО; Служба "Военна информация"; НБКСРС; Дирекция "Вътрешна сигурност"; ОДМВР и главни дирекции; ББР; НЕК; БЕХ; ЕСО;

 

Тел.:  0882 297 077

 

Държавни агенции; Държавни комисии; Изпълнителни агенции; ДНСК; ДФ "Земеделие"; Автомобилна администрация; МОСВ-Агенции;

 

Тел.:  0882 243 861

 

КС; ВСС; ОМБУДСМАН; КРС; СП; КФН; НОИ; НЗОК и РЗОК; РЗИ; ГД „Изпълнение на наказанията”;        ГД "Охрана"; Областните управители; ЦИК; СЕМ; БНТ; БНР; БТА; БАН; Ректорите на държавните висши училища и началниците на военните академии и училища; ДП „Фонд затворно дело”;

 

Тел.:  0889 256 608 

 

Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони; Председателите на общинските съвети и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква А до буква З и Столична община с районите);

 

Тел.:  0882 284 236

 

Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони; Председателите на общинските съвети и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква И до буква П);

 

Тел.:  0882 531 199

 

БЧК; ДП „Български спортен тотализатор“

Председателите на политическите партии

Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони; Председателите на общинските съвети и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква  Р до буква Я).

 

publicregistry@ciaf.government.bg,

Връщане към списък