Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 25.05.2010 г.


Актуално - Новини

25.05.2010 | 00:00

Съобщение - 25.05.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност заведено срещу Янко Гюров  (с прякор - Помориеца). Съдът определи общата стойност на отнетото имущество в размер на 85 800 лв.

Бургаският окръжен съд се произнесе с Решение по заведено от КУИППД дело по ЗОПДИППД срещу Янко Гюров от гр.Бургас.

КУИППД образува производство за установяване на имущество през м. октомври 2007 г., след направена проверка във връзка с постъпило уведомление от ОД Полиция гр. Бургас за извършено престъпление по чл.321, ал.3, т.1 от НК във вр. чл.93, т.20 от НК, което попада в обхвата на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД.

През м. февруари 2008 г. КУИППД внесе в съда искане за налагане на обезпечителни мерки във връзка с образуваното производство, което бе уважено.

След събиране на информация от всички институции съгласно чл.16 от ЗОПДИППД, констатираните данни и направените анализи, през м. юли 2008 г. КУИППД взе решение за внасяне на мотивирано искане в съда за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу проверяваното лице.

В резултат на извършените съдебни експертизи Бургаският окръжен съд прие, че за периода 1988 г. - 2004 г.  проверяваното лице не е разполагало със средства, с които да придобие посоченото за отнемане имущество, тъй като неговите разходи превишават получените доходи от законни източници.

След проведени 9 заседания по делото съдът реши в полза на държавата да се отнеме следното имущество:

1. офис на мансарден етаж на две нива - с обща площ от 64,47 кв.м., находящ се в КК Слънчев бряг, общ. Несебър;
2. сумата от 12  500 лв. - придобитаот продажбата на 1 250 дяла с номинална стойност от 10 лв. от капитала на Зеленика 2002.

Съдът осъжда ответника да заплати на КУИППД направените разноски по делото в размер общо на 2 816 лв.

Решението на Бургаския окръжен съд може да бъде обжалвано пред Бургаския апелативен съд в законоустановения срок.

Връщане към списък