Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 20.01.2009 г.


Актуално - Новини

20.01.2009 | 00:00

Съобщение - 20.01.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе мотивирано искане за отнемане в полза на държавата срещу Елка Владова от гр. София, с предмет на отнемане в исковото производство - имущество на обща стойност 2 372 775 лв.

КУИППД образува проверката по ЗОПДИППД срещу лицето въз основа на получено уведомление от Окръжен съд гр. Русе. Съгласно уведомлението Елка Владова е призната за виновна с постановена присъда по НОХД -2006 г., за престъпление по чл.255 ал.1, вр. с чл.26 ал.1 вр. с чл.2 ал.2 и  по чл.256 /престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система/ от НК. Присъдата е потвърдена изцяло с Решение от м. февруари 2008 г. на Великотърновски апелативен съд, като  с Решение от м. декември 2008 г. Върховният касационен съд на Р България оставя в сила решението на АС гр. Велико Търново, с което е потвърдена присъдата на ОС гр. Русе по отношение на Елка Владова.

Извършените престъпления попадат в обхвата на чл.3, ал.1, т.17 от ЗОПДИППД. 

След направена пълна проверка, съгласно изискванията на Закона и в съответствие с Инструкция №1/25.09.2006 г., КУИППД  констатира, че за периода 01.11.1987 г. - 31.12.2007 г. Елка Владова и съпругът й са реализирали приходи в размер на 5 650,31 минимални работни заплати, а са извършили разходи в размер на 10 536,18 минимални работни заплати. Извършеният икономически анализ показва отрицателна разлика от 4 885,87 минимални работни заплати, за които не са установени законни източници.

През м. октомври 2008 г. КУИППД внесе мотивирано искане в СГС за налагане на обезпечителни мерки във връзка с образуваното производство, които бяха уважени и СГС издаде обезпечителни заповеди за налагане на възбрани и запори върху притежаваното от проверяваното лице имущество.

На проверяваното лице е връчена декларация по чл.17 от ЗОПДИППД.

Според събраните доказателства няма данни за законни доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на процесното имущество.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, на основание чл.28, ал.1 от  ЗОПДИППД, внесе мотивирано искане в съда за отнемане в полза на държавата  на:

1. апартамент в гр. София, с площ от 178 кв.м., ведно с таванско и избено помещения;
2. недвижими имоти, находящи се в новоизградена сграда в дворно място в гр. София, а именно:
    - магазин, състоящ се от предверие, търговска зала и санитарен възел,  с площ от 64.44.кв.м.
    - магазин, състоящ се от предверие и две търговски зали,  с площ от 120,65.кв.м.
    - магазин, състоящ от търговска зала,  с площ от 60,91 кв.м.
3. лек автомобил "Мерцедес";
4. сумата от 17 950 лв. - от продажбата на дялове от капитала на търговски дружества;
5. сумата от 24 258 лв. - от продажбата на два броя леки автомобила;
6. сумата от 5 464 лв. - налични по банкови сметки.

Делото за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност ще бъде гледано в  СГС.

Връщане към списък