Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 13.05.2010 г.


Актуално - Новини

13.05.2010 | 00:00

Съобщение - 13.05.2010 г.

По искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Софийският градски съд наложи обезпечителни мерки върху имущество на Йордан Стоянов. Цената на иска е 524 256,72 лв.

КУИППД започна проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Йордан Стоянов от гр. София, след уводомяване от Софийска градска прокуратура за образуване на досъдебно производство и привличането на лицето в качеството на обвиняем за престъпление по чл.253, чл.255 ал.3,  чл. 155 ал.1 и ал.3, чл.214 ал.2 вр. чл.213а, ал.3, вр. ал.1, чл.321, ал.3 вр. ал.2  от НК - участие във въоръжена престъпна група, която е създадена с цел да върши престъпления на територията на Р България.

КУИППД констатира наличие на данни за образуване на производство за установяване на имущество по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД. Престъплението, за което проверяваното лице е привлечено като обвиняем, попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.21 от Закона.

При направения икономически анализ на доходите и разходите на Йордан Стоянов и неговото семейство се установи, че съвкупността от придобитото имущество е в размер на 4 052 минимални работни заплати, за което установените законни доходи не са достатъчни.

Софийски градски съд уважи внесеното мотивираното искане на КУИППД, в резултат на което са  наложени следните обезпечителни мерки върху имуществото на проверяваното лице:

възбрана върху недвижим имот с площ от 800 кв.м в гр. София;                                           
възбрана върху дворно място с площ от 690 кв.м в гр. София;
възбрана върху недвижими имоти в община Своге, София област:
- 2,228 дка площ поземлен имот - храсти
- 1,206 дка пасище
- 0,586 дка пасище
- 5,104 дка ливада
- 0,525 дка ливада
- 0,366 дка ливада
- 4,041 дка ливада
- 4 дка горска нива
- ½ ид.ч. от пасище с площ 0,704 дка                 
- ½ ид.ч. от пасище с площ 3,227дка
- ½ ид.ч. от ливада с площ 6,759 дка                   
- ½ ид.ч. от ливада с площ 2 дка                               
- ½ ид.ч. от пасище с площ 2,420 дка                 
запор на вноска от 1 000лв. притежавана от лицето в събирателно дружество;
запор на 2 броя леки автомобили;
запор на 2 мотоциклет  Ямаха; 
запор на всички банкови сметки, открити в лицензираните банки в Република България, с титуляри - проверяваното лице и членовете на неговото семейство.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, има правомощия да внесе искова молба в съда за завеждане на дело за отнемане в полза на държавата на имуществото на ответника, след влизане в сила на присъда за извършени престъпления от НК, които са в обхвата на чл.3, ал.1 от Закона.

Връщане към списък