Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 13.05.2010 г.


Актуално - Новини

13.05.2010 | 00:00

Съобщение - 13.05.2010 г.

По искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Софийският градски съд наложи обезпечителни мерки върху имущество на Момчил Кръстев. Цената на иска е в размер на 251 936,58 лв.

След сезиране на КУИППД от Софийска градска прокуратура за образуване на досъдебно производство срещу Момчил Кръстев от гр. София, комисията започна проверка съгласно разпоредбите в ЗОПДИППД. Кръстев е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл.253, чл.255 ал.3,  чл. 155 ал.1 и ал.3, чл.214 ал.2 вр. чл.213а, ал.3, вр. ал.1, чл.321, ал.3 вр. ал.2  от НК - участие във въоръжена престъпна група, която е създадена с цел да върши престъпления на територията на Р България. Посоченото престъпление влиза в състава на   чл.3, ал.1, т.21 от ЗОПДИППД.

КУИППД констатира, че са налице данни за образуване на производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. От направените проверки, събраните доказателства и извършените анализи се установи, че   придобитото от Момчил Кръстев и съпругата му имущество възлиза на 2 506 минимални работни заплати, което е  значителна стойност по смисъла на ЗОПДИППД.

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД, имуществото на проверяваното лице и неговата съпруга е придобито от престъпна дейност, доколкото установените законни източници на доходи не са достатъчни за придобиването му.

КУИППД внесе искане в съда за налагане на обезпечителни мерки, които са наложителни във връзка с гарантиране правата на държавата по евентуално бъдещо съдебно решение за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Наложени са следните обезпечителни мерки:

възбрана върху апартамент с площ от 61,66 кв.м. в гр. София;
възбрана върху жилищна сграда с площ от 317,31 кв.м. в гр. София;
възбрана върху дворно място с площ от 1 752 кв.м. в гр. София;
запор на лек автомобил;
запор на товарен автомобил;
запор на   дружествените дялове от капитала на Болкан Интерконсулт ЕООД;
запор на   дружествените дялове от капитала на Севаг ООД;
▪ запор на   дружествените дялове от капитала на Тимс къмпани ООД;
запор на ликвидационни дялове от капитала на Лев - Ауто ООД;
запор на акции, притежавани от проверяваното лице;
запор на всички банкови сметки, открити в лицензираните банки в Република България, с титуляри - проверяваното лице и членовете на неговото семейство.
                     
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, (съгласно изискванията на ЗОПДИППД), ще внесе искова молба в съда за отнемане в полза на държавата на имуществото на ответника, след влизане в сила на присъда за извършени престъпления от НК, които попадат   в на чл.3, ал.1 от Закона.

Връщане към списък