Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Общинските съветници декларират несъвместимост по места


Актуално - Новини

08.02.2018 | 00:00

Общинските съветници декларират несъвместимост по места

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество напомня, че с разпоредбата на §19, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се изменя чл.34, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.  В срок до 23.02.2018 г. общинските съветници следва да подадат пред органа по избора или пред постоянната комисия на съответния общински съвет декларация за промяна в декларираните обстоятелства за несъвместимост по чл.39 от ЗПКОНПИ.

Връщане към списък