Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КПКОНПИ установи конфликт на интереси при бивш директор на ОД „Земеделие“ – Варна


Актуално - Новини

07.06.2018 | 00:00

КПКОНПИ установи конфликт на интереси при бивш директор на ОД „Земеделие“ – Варна

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) установи конфликт на интереси по отношение на бивш директор на Областна дирекция „Земеделие“ в гр. Варна.

Проверката е образувана по сигнал, постъпил в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), а констатираните нарушения са по отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) и касаят разпоредбите по чл. 8 и чл. 12, т. 4 от него.

В хода на проверката е установено, че пет месеца след назначаването си като директор на ОД „Земеделие“-Варна, в качеството си на лице, заемащо публична длъжност по смисъла за закона, той е упражнил правомощията си в частен интерес. В условия на конфликт на интереси е подписал договор за аренда с фирмата, в която е бил управител преди назначението си и където към настоящия момент съдружник е жената, с която се намира във фактическо съжителство. Договорът е за срок от 50 години за безвъзмездно ползване на земя от Държавния поземлен фонд (общо в размер на 754,193 декара) с цел създаване и отглеждане на трайни насаждения – орехи.

Наред с това нарушение е допуснал и още едно – не е изпълнил задължението си да депозира декларация за конфликт на интереси при обявяване на класирането на участниците в търга, когато става ясно, че същата фирма заема първо място. Такава възможност е предвидена в ЗПУКИ (отм.) - при наличие на частен интерес по конкретен повод лицето да направи самоотвод от упражняване на правомощията си по служба.

Връщане към списък