Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ изготви годишен доклад за дейността си през 2012 година


Актуално - Новини

29.05.2013 | 00:00

КОНПИ изготви годишен доклад за дейността си през 2012 година

Докладът е създаден  в изпълнение на задължението на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) ежегодно да изготвя и да предоставя на Народното събрание, Президента на Републиката и Министерския съвет доклад за дейността си през изминалата година.

Целта на доклада е да представи организацията на работата, постигнатите резултати в дейността по установяване, обезпечение и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, както и за установените междуинституционалните и международните контакти на Комисията през 2012 г.

През 2012 г. общият брой на проверяваните лица, по които са работили териториалните дирекции, включително по уведомления, получени през предходни години, е 12 307.

Комисията е взела 148 решения за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки пред компетентните окръжни съдилища по чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗОДПИППД (отм.), което е с 3 решения повече от 2011 г.

Общата стойност на имуществото, за което Комисията е предявила искания за допускане на обезпечения чрез налагане на възбрани и запори през 2012 г. е в размер на 182 475 307 лв., което е с 97 539 646 лв. повече от 2011 г. 

Стойността на реално обезпеченото имущество е 142  809 144,15 лв., като 43 244 265, 54 лв. е недвижимо имущество, а обезпечените движими вещи и финансови активи са за 99  564 877, 27 лв. През 2011 г. общата стойност на реално обезпеченото имущество е 84  935 661 лв.

През годината ТД София е предявила мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки на имущество на най-голяма стойност – 138   855 311 лв. На второ място по този показател се нарежда ТД Велико Търново, която е предявила искания за обезпечаване на имущество на обща стойност 14  017  737,57 лв., а на трето място – ТД Бургас с имущество на стойност 7  222  670,12 лв. Стойността на реално обезпеченото имущество отново е най-висока в тези три териториални дирекции.

Вземането на решение и внасянето на мотивирано искане за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, е третата, завършваща и най-важна фаза от дейността на Комисията. Съгласно отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност до такова решение може да се достигне само след влизане в сила на присъда или споразумение в наказателното производство. Тази зависимост от наказателното дело е силно препятстваща дейността на Комисията по отнемане и през 2012 г. Съгласно разпоредбата на  § 5 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, в сила от 19.11.2012 г., неприключилите до влизането в сила на закона проверки и производства за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, се довършват по реда на ЗОПДИППД (отм.).     

Производството по отнемане на имущество протича по правилата на Гражданско процесуалния кодекс, като Комисията е равнопоставена страна в триинстанционното исково производство, подсъдно пред компетентния окръжен съд. 

През 2012 г. са образувани 67 дела за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност  50  601 443,43 лв.

Разпределението на мотивираните искания по състави на извършените от лицата престъпления показва, че на първо място са мотивираните искания по чл. 321 от НК (организирана престъпна група) - 10 броя, следвани от  мотивираните искания по чл. 159 от НК (трафик на хора) – 9 бр., на следващо място с 6 бр. мотивирани искания са по чл. 339 от НК (незаконно притежание на огнестрелно оръжие)  и по чл. 209 от НК (измама), по чл. 252 от НК (извършване без разрешение на банкови, застрахователни или други финансови сделки) – 5 бр., чл. 242 от НК (контрабанда) са 4 бр. мотивирани искания,  чл. 235 от НК (пране на пари), чл.210 от НК (измама)  и по чл. 255 от НК (укриване и неплащане на данъци в големи размери) – 3 бр., по чл. 214 от НК (изнудване), по чл. 155 (склоняване към проституция ) и по чл.354а от НК (незаконно притежание на наркотични вещества ) - 2 бр., а по членове  195, 202, 211, 213, 243, 244, 250, 251, 253, 302, 305, 346, - по 1 брой.

Разпределението на делата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност по съдебни инстанции към края на  2012 г. е следното:

  • дела пред първоинстанционния съд – 188 бр. на обща стойност по цена на иска в размер на 204  696  882.90 лв.
  • дела пред второинстанционния съд – 56 бр. на обща стойност по цена на иска в размер на  31  872  392.90 лв.
  • дела пред Върховния касационен съд – 51 бр. на обща стойност по цена на иска в размер на 22  599  301.70 лв.

Стойността на отнетото имущество през 2012 г. с влезли в сила решения е в размер на 12  369 345 лв. Стойността на отнетото имущество през 2011 г. от КУИППД  е 9 355 364 лв. Това показва, че стойността на отнетото имущество в полза на държавата чрез искове, внесени в съда от Комисията, бележи напредък с приблизително 25 на сто в сравнение с постигнатите резултати от предходната година.

Връщане към списък