Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) постигна значителни резултати


Актуално - Новини

08.02.2012 | 00:00

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) постигна значителни резултати

Това се изтъква в Доклада на Европейската Комисия по механизма за сътрудничество и проверка, оповестен днес в Брюксел.

Ето какво се казва още в доклада на Еврокомисията по отношение на КУИППД:

"През 2011 г. Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност (КУИППД) извоюва окончателни съдебни решения, потвърждаващи
отнемането на имущество на стойност близо 5 млн. евро. Това е съществено
увеличение в сравнение с предишните години. КУИППД бе реорганизирана,
след като през пролетта на 2011 г. бе назначен нов директор. По някои
конкретни дела бе установено по-тясно сътрудничество с прокуратурата.
Такова сътрудничество обаче все още не се осъществява систематично. През
януари в парламента бе внесен нов законопроект за отнемане на имущество. В
законопроекта се предвижда режим за отнемане на имущество, което не се
основава на произнесена присъда. Той е насочен към имущество, свързано с
организирана престъпна дейност. Въпреки че Комисията препоръча също така
включване в правомощията на КУИППД на възможността за инициатива за
проверка на имуществото на висши служители и политици, този аспект
изглежда е пренебрегнат. В законопроекта разследванията на КУИППД са
свързани с досъдебни наказателни производства на прокуратурата, което дава
възможност за по-ранен старт на работата на КУИППД в сравнение с
настоящото положение, но пък изключва възможността КУИППД да започва
проверки служебно въз основа на административни нарушения. Възникват
въпроси и във връзка с оперативната независимост на КУИППД. Обсъжданията
в парламента следва да бъдат възможност за укрепване на разпоредбите в
законопроекта, така че да се установи режим на отнемане на собственост,
който е с широко приложно поле, обхваща достатъчно дълъг период, за да
гарантира ефективност, и е подкрепен от силни институции. Действителното
въздействие на този бъдещ закон следва да се оцени с оглед на увеличаването в
бъдеще на решенията за отнето имущество и по отношение на независимостта
на КУИППД".

Връщане към списък