Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Декларация за имущество и конфликт на интереси


Актуално - Новини

20.02.2018 | 00:00

Декларация за имущество и конфликт на интереси

Лицата, за които възниква задължение за подаване на имуществена декларация във връзка с встъпването им или освобождаването им от длъжност, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт, следва да подадат декларация за имущество по образеца, публикуван на интернет-страницата на КПКОНПИ, раздел „Публичност на имуществото и превенция“, до приемане на новия образец на декларация за имущество и интереси в сроковете по §67, ал. 8 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПКОНПИ.

Лицата, заемащи висши публични длъжности, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт, за които възниква задължение за подаване на декларации за конфликт на интереси, следва да декларират в свободна форма до утвърждаване на образеца на декларация в сроковете по § 67, ал. 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПКОНПИ.

Връщане към списък