Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
— 14.06.2018

КПКОНПИ отчете първите два месеца от работата си

Комисията за противодействието на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) отчете резултатите от дейността си през първите по-малко от два месеца от конституирането си, както и от влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на 23 януари 2018 г.
Виж повече
— 08.06.2018

Според решение на ВКС: Сроковете по ЗОПДИППД (отм.) са инструктивни

Със свое решение №78/30.05.2018г по гр.д. №3910/2017г. ВКС постанови, че сроковете, в които инспекторите на КПКОНПИ трябва да съберат доказателства преди внасяне на иск за отнемане на имущество по реда на отменения ЗОПДИППД са инструктивни, а не преклузивни. Поради тази причина и искането за недопустимост на производството и съответно прекратяването му по тази причина е неоснователно.
Виж повече
— 07.06.2018

КПКОНПИ установи конфликт на интереси при бивш директор на ОД „Земеделие“ – Варна

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) установи конфликт на интереси по отношение на бивш директор на Областна дирекция „Земеделие“ в гр. Варна.
Виж повече
— 08.05.2018

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество напомня

С решение на КПКОНПИ, считано от 08.05.2018 г. са утвърдени образци на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ.
Виж повече
— 03.05.2018

КПКОНПИ ОТНЕ ИМУЩЕСТВО ОТ ОСЪДЕН ЗА ИМОТНИ ИЗМАМИ

С определение на Върховния касационен съд КПКОНПИ конфискува собственост на стойност 306 536 лева от Валери Господинов и Красимира Господинова.
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече